in zo verre relevant voor genealogie Van Keulen - Polman

1930 - 1939

In de geschiedenis ligt de nadruk doorgaans op machtige mensen. In www.liemershistorie.nl vooral aandacht voor de geschiedenis van gewone mensen, hun zwoegen voor een menswaardig bestaan want de overgrote meerderheid van de bevolking heeft tot halverwege de 20e eeuw doorgaans op de rand van een bestaansminimum geleefd waarbij misoogsten, ziekten, oorlogen en (natuur)rampen kwellingen zijn die de mensen bij voortduring hard hebben getroffen. Indrukwekkend is hoe velen onder moeilijke omstandigheden toch het hoofd boven water hebben kunnen houden.1930    In de jaren, 1930 - 1940, ook wel de crisisjaren genoemd neemt de werkeloosheid en de daarmee gepaard gaande armoede dramatische vormen aan. Om de werkloosheid te verminderen, zet de overheid ook in de Liemers werkverschaffingsprojecten in. Hierbij worden werklozen verplicht om in grote groepen ongeschoold werk te verrichten, vaak met schop, kruiwagen en kiepkar. Het werk is zwaar, de werkweken zijn lang en het loon is nauwelijks genoeg om zeer karig van rond te komen.


1930
     In Zevenaar-stad begint Fa.A. Sweers met het ophalen van vuilnis.

1930    Door toedoen van de Zevenaarse arts J. Honig start een gemeenschappelijke ambulancedienst van een aantal samenwerkende Liemerse gemeenten: de Naamloze Vennootschap Ziekenauto Zevenaar en Omstreken.

 

De ziekenwagen van de gemeenschappelijke ambulancedienst van Liemerse gemeenten omstreeks 1935

In financieel opzicht wordt de gemeenschappelijke ambulancedienst van Liemerse gemeenten een groot debacle. Begin jaren 40 voelt men zich zelfs genoodzaakt de ziekenauto aan de chauffeur de Groessense garagehouder P. Palm "bij wijze van afbetaling van achterstallig loon" te geven.


1930    De vereniging "Kevelaersche Processie de Lijmers" viert haar 60-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan brengt de Utrechtse aartsbisschop J.H.G. Jansen in oktober 1930 een bezoek aan Zevenaar. Maria-bedevaarten naar het Duitse Kevelaer zijn sedert mensenheugenis erg populair onder de katholieken in de Liemers.  

 

 


 

1930    Op vrijdag 18 juli wordt in Lobith de  molen van de heer P. Sommerdijk door brand verwoest. Oorzaak van de brand is het warm lopen van een as. 
Na herstel wordt het een elektrisch aangedreven molen zonder wieken. In de tweede helft van de 20e eeuw raakt de molen in verval. 
In 1987 wordt de stichting "Vrienden van de Lobithse Molen" opgericht en volgt een volledige restauratie. Op Nationale Molendag, zaterdag 11 mei 1996, wordt de Tolhuys Coornmolen feestelijk in gebruik genomen.

 

 

1931    De landbouwmarkt stort volledig in. De Duitse grens gaat dicht en agrarische producten worden vrijwel waardeloos. Vooral voor de kleine boeren is de crisistijd een verschrikkelijke periode. Armoede en werkeloosheid in de samenleving zijn onvoorstelbaar groot. Ook in het onderwijs is de werkeloosheid groot; veel onderwijzers werken jarenlang als "kwekeling met akte" zelfstandig in een klas voor een of enkele tientjes.   

Op bovenstaande afbeelding staan de onderwijzers van de R.K. jongensschool in 's-Heerenberg omstreeks 1934. Ook in het onderwijs is de werkeloosheid schrijnend. Bij een onderwijzersvacature melden zich soms honderden sollicitanten.
V.l.n.r: Louis van Keulen, overgrootvader van Sam, Simon en Sjef van Keulen, ongeveer 22 jaar, die zich reeds kort na de voltooiing van de kweekschool op 19-jarige leeftijd mocht verheugen op een vaste benoeming als onderwijzer in 's-Heerenberg,  G. J. Egbers (hoofd der school), juffrouw Vallinga (onderwijzeres), juffrouw Mensing (onderwijzeres), de heer Ten Velde (onderwijzer) en onderwijzer (naam niet bekend). 
Informatie betreffende deze foto van dhr. H. Egbers uit Baarle-Nassau, zoon van het hoofd der school.

1931     De Oud-Zevenaarse kerk krijgt prachtige gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas. Klik hier voor meer informatie over Joep Nicolas.

 Joep Nicolas (1897 - 1972) in 1972

 

 

Detail uit een op 34-jarige leeftijd door Joep Nicolas ontworpen glas-in-loodraam in de St. Martinuskerk van Oud-Zevenaar

De Oud-Zevenaarse parochie komt in contact met de legendarische glazenier door haar kapelaan Frits van der Meer, die een levenslange vriendschap met Joep Nicolas opbouwt. Later wordt dr. van der Meer een vermaard hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen.
In totaal heeft de Martinuskerk vijf gebrandschilderde ramen van Nicolas. Algemeen wordt de artistieke waarde van deze ramen als zeer hoog gezien.

De gebrandschilderde ramen worden pastoor Voss aangeboden t.g.v. zijn vijftigjarig priesterfeest. Per raam bedragen de kosten in 1931 1.300 gulden (590 euro).    

 

 

1931     Begin mei 1931 vindt in Ooy een merkwaardig ongeval plaats. De heer Verheijen (1861 - 1951), hoofd van de plaatselijke R.K. school en tevens kassier van de bij de school gehuisveste Boerenleenbank wordt ernstig gewond ten gevolge van een ongeluk met een revolver
De deur van de brandkast van de bank klemt en bij het met kracht openen valt een cylinder-revolver, dat in de kluis ligt, op de grond. Door de schok gaat het wapen af. De heer Verheijen wordt in de kaak getroffen en direct naar het ziekenhuis vervoerd, waar de kogel operatief wordt verwijderd.


1931    Zondagavond 14 juni 1931, het is het einde van een zeer warme zomerdag, treft het noodlot de familie Auping van de bekende beddenfabrikant uit Deventer. Omstreeks 22.00 uur rijdt de auto van dhr. W.J.W. Auping, komende uit de richting Zevenaar, juist voor Duiven, met een te grote snelheid uit de bocht. De 22-jarige zoon Th. Auping, die achter het stuur zit, tracht te remmen maar de auto slipt en botst met de flank tegen een boom. De beide inzittenden vader en zoon Auping worden ernstig gewond naar het ziekenhuis in Zevenaar vervoerd, waar de zoon korte tijd later aan zijn verwondingen overlijdt.


1932   In januari 1932 heeft vooral het Gelders Eiland weer eens te maken met een enorme wateroverlast.  

1932    De in de Liemers immens populaire Zevenaarse arts Jan G. A. Honig (1872 - 1958) wordt voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

 

 


De immense populariteit van dr. Jan Honig blijkt ondermeer uit een bericht in een regionale krant uit 1906, waarin wordt vermeld dat Honig en zijn echtgenote, terugkomend van een huwelijksreis van drie weken, op het Zevenaarse station(splein) worden verwelkomd door "schutterijen uit Babberich, Grieth en Ooy, drie muziekcorpsen, een stoet ruiters alsmede een mensenmenigte van zeker 5.000 tot 6.000 personen" (In 1906 bedraagt het inwoneraantal van de volledige gemeente Zevenaar ongeveer 5.000). 


1932    Op 22 mei wordt het treinstation  Babberich
, na 35 jaar dienst te hebben gedaan, gesloten. Het is tot dan het laatste Nederlandse station voor de grens.


1932   Op dinsdagochtend 28 juni 1932 verongelukt de 21-jarige Johannes Raasing op uiterst tragische wijze bij het verrichten van werkzaamheden voor de verbouwing van de Andreaskerk in Groessen. Zijn hoofd wordt verpletterd onder een steenblok van 15.000 kilo. Het ongeluk vindt plaats onder de ogen van zijn vader.Groessen, Andreaskerk 
waar in de zomer van 1932 een triest ongeval plaatsvindt

 

1932    Op 31 augustus 1932 overlijdt de geliefde Oud-Zevenaarse pastoor C. Voss.

Pastoor C.Th. Voss wordt op zijn uitdrukkelijke verzoek niet begraven in het priestergraf bij de Oud-Zevenaarse Martinuskerk maar tussen zijn parochianen op het kerkhof aan de Dijkweg.

 

Grafsteen van pastoor Cornelis Theodorus Voss (1865 - 1932)
(foto augustus 2008)

   

1932     In verband met de concurrentiestrijd als gevolg van de economische crisis start de Turmac in Zevenaar met de produktie van sigaren; een bekend merk is "Vendelier". Door de slechte verkoopcijfers wordt de produktie reeds in 1934 gestaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Een groepje Turmac-arbeiders
jaren twintig

 

 


1933
    De Zevenaarse synagoge bestaat 100 jaar. Het eeuwfeest wordt sober gevierd in verband met de ontwikkelingen in Duitsland.

De Zevenaarse synagoge omstreeks 1918

De synagoge heeft gestaan  in de Grietsestraat ter hoogte van het (huidige) sporthuis Luising. Op donderdag 8 februari 1945 wordt de synagoge bij een zwaar Brits bombardement volledig verwoest en kort na de bevrijding afgebroken.

Tijdens de Duitse bezetting is meer dan de helft van de Zevenaarse joden via Westerbork en Vught naar Polen gedeporteerd en daar in concentratiekampen omgekomen. In 1947 wordt de joodse gemeente van Zevenaar bij die van Arnhem gevoegd. 
.


1933
    De gemeenteraad van Duiven spreekt zich vrijwel unaniem uit tegen invoering van waterleiding.

1933    Op zondagochtend 15 oktober wordt de verbouwde en gemoderniseerde St. Andreaskerk in Groessen, die door zijn omvang ook wel de "kathedraal van de Liemers" wordt genoemd, op indrukwekkende wijze ingewijd door de Utrechtse aartsbisschop J. Jansen.


Groessen, Andereaskerk (1950) 


 

1933    De markante Zevenaarse pastoor van Oppenraaij overlijdt op 13 oktober.


      bron: Joos van Oppenraaij


Dr. Th. H. van Oppenraaij (1877 - 1933)
wordt in 1923 pastoor in Zevenaar, waar hij een zeer opmerkelijk figuur is. Hij heeft een antipathie ten opzichte van grootgrondbezitters waaronder de Zevenaarse jhr. Louis van Nispen. Hij zet zich met kracht in voor de jaarlijkse processies en in het onderwijs stelt hij aan zijn leerlingen hoge eisen; de snelheid en hoeveelheid die hij dicteert is aanzienlijk. Zijn kleding, kniebroeken met zwarte kousen en schoenen met zilveren gespen, is voor Zevenaarse begrippen zeer opmerkelijk. Hij heeft grote invloed op de katholieke  Zevenaarse gemeenschap in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw.
Op 13 oktober 1933 overlijdt hij in zijn geboorteplaats Bemmel ten huize van zijn zus de weduwe J. van Bokhoven - van Oppenraaij. Hij  wordt op 17 oktober 1933 in Zevenaar begraven in een priestergraf op het kerkhof aan de Arnhemseweg. Tijdens deze begrafenis spreekt de latere kardinaal de Jong een lijkrede uit.     

Van Oppenraay wordt als pastoor in Zevenaar opgevolgd door L.J.H. Teeuwen, die in de periode 1933 tot 1945 pastoor in Zevenaar is.

 

 

1934     Op maandagavond 5 maart breekt omstreeks 19.00 uur brand uit in de boerderij van landbouwer L. van Ditshuizen in de buurtschap Engeveld tussen Zevenaar en Groessen. Door de krachtige wind slaat het vuur snel over op de honderd meter verder gelegen kapitale boerderij van de familie Goris. Laatstgenoemde boerderij met de naam "Engeveld" behoort tot de grootste in de Liemers. Beide boerderijen branden volledig af. De vuurzee is enorm en nog te zien tot in Nijmegen en Wageningen. De brand is vermoedelijk ontstaan door vonken van een passerende stoomtrein.

1934    De Turmac voert een doorbetaalde vakantie van drie dagen in.

Een vakantiedag aan zee is in de sobere dertiger jaren al heel bijzonder. Op deze foto
familie Joosten - Jansen uit Zevenaar.

 

 


1934     In de zomer van 1934 besteedt de Katholieke Illustratie, een landelijk weekblad voor katholieken, aandacht aan de landelijke omgeving van Pannerden.
Gedurende meer dan honderd jaar, van 1867 tot 1968, heeft de Katholieke Illustratie tot de grootste tijdschriften van Nederland behoord. De bloeiperiode van het wekelijks verschijnende tijdschrift is in de periode van 1910 tot 1960. Na  1960 neemt het aantal abonnees sterk af en wanneer het in 1968 samengaat met het weekblad Revue, onder de naam Nieuwe Revu, telt het nog 108.000 abonnees.


1934
    Het Nederlands voetbalelftal plaatst zich voor het eerst in de geschiedenis voor het eindtoernooi van een wereldkampioenschap. De spelers worden op het Zevenaarse station uitgezwaaid.

 

Het Nederlands voetbalelftal reist in 1934 per trein naar het eindtoernooi van het wereldkampioenschap in Italie.

Op deze foto worden de spelers van het Nederlands voetbalelftal op het station in Zevenaar door supporters uitgezwaaid.

Het toernooi verlioopt voor Nederland overigens niet erg succesvol. Reeds in de achtste finale worden de Nederlanders uitgeschakeld na een van Zwitserland met 2-3 verloren wedstrijd. 

 

 

1934    In Ooy bij Zevenaar wordt het nieuwe schuttersgebouw van E.M.M. geopend.

 

Links het schuttersgebouw geopend in 1934
 

Rechts het bestuur van E.M.M. in 1934
V.l.n.r: H. Bolck, Theed van Keulen (broer van Louis van Keulen), Th. Thomassen, G. Willemsen, Jozef Bus, P. de Groen, G. Heinst en Th. van Alst.

 

1934     Opnieuw is er wateroverlast. Talrijke landerijen in de Liemers komen onder water te staan.

 
                                  Hoogwater in Aerdt in 1934
 

 

1935    Op zondag 5 januari viert Babberich feestelijk dat het klooster van de paters Capucijnen vijftig jaar bestaat.
     Deken Reuvekamp (r) feliciteert op 5 januari 1935 enkele paters 

 

1935  Er bestaan gevorderde plannen om het Twente-Rijnkanaal door de Liemers te leiden.

Realisatie van het Twente-Rijnkanaal door de Liemers kan de lokale industrie een impuls geven. Het kanaal (zie plantekening) moet lopen ten zuiden van Wehl, Didam en Zevenaar en tussen Pannerden en Lobith uitmonden in de Rijn.

Het plan is nooit gerealiseerd, wellicht mede door de naderende Tweede Wereldoorlog.

Ongeveer zeventig jaar later zal een in economisch opzicht uiterst omstreden plan "de Betuwelijn" wel  geeffectueerd worden en de westelijke zijde van de Liemers splijten.   

 

1936    Zevenaar verwelkomt haar 7.000e inwoner. De Nederlandse Spoorwegen sluiten de stations in  Duiven, Groessen en Westervoort.

 

Station Duiven (foto omstreeks 1930) heeft als zodanig dienstgedaan van 1855 tot 1936. Van 1936 tot 1980 is het in gebruik als woning.

In 1980 wordt Westervoort weer halteplaats voor treinen en het oude station wordt afgebroken en vervangen door een nieuw eenvoudig station.


1936
    In Beek wordt het 500-jarig bestaan gevierd van het Sint-Jansgilde, dat stamt uit de middeleeuwen. Tot de oorspronkelijke taken van een gilde behoren het beschermen van leden van de buurschap in hun rechten door regels te maken voor een ordelijke gang van zaken, alsmede het bescherming bieden tegen vijandige aanvallen van buiten. 

Het bestuur van het Sint-Jansgilde in 1936 bij het 500-jarig jubileum
V.l.n.r. staand: Neijenhuis, Hansen, A. Hendricksen, Kruus, Wools, H. Hendricksen en Van Boxem; zittend: Heuijnk, Janssen, Splithof, Lambooij, Hendriksen en Lammers.


 

 

1936    Tussen Didam en Wehl wordt een betonweg aangelegd.
 

1936     Op dinsdag 13  oktober wordt in Didam de eerste Nederlandse streekschool voor B.L.O. (Bijzonder Lager Onderwijs voor moeilijk lerende kinderen c.q. kinderen met een verstandelijke beperking) gesticht. Vanaf het begin is er reeds een aparte klas voor imbeciele kinderen.

1937    Op woensdag 10 maart overlijdt Gradus Neijenhuis (1859 - 1937). Vele jaren heeft hij leiding gegeven aan het, in 1857 door zijn vader Hendrikus Neijenhuis, in Beek gevestigde aannemersmaatschappij Neijenhuis. Wanneer dit bedrijf in 1957 haar honderdjarig bestaan viert, kan het terugzien op een imposante lijst van bouwwerken; naast vele woningen zijn in de loop der tijd tientallen kerken, kloosters alsmede kleine en grote utiliteitswerken gebouwd.  
Een grote bijzonderheid is dat Gradus in samenwerking met molenaar Kreeftenberg een molen in de Zaanstreek in zijn geheel heeft afgebroken en vervolgens op twintig boerenwagens over een afstand van 125 km heeft vervoerd naar Beek en daar weer heeft opgebouwd.

 

 

.   
 


1937    Het huwelijk tussen kroonprinses Juliana en prins Bernard von Lippe Biesterfeld vergroot ook in de Liemers het enthousiasme voor de monarchie. 

Bewoners van Didam komen in 1937 bijeen bij het gemeentehuis ter gelegenheid van de verloving van kroonprinses Juliana met prins Bernard von Lippe Biesterfeld.


 

 

1937    Voor de oorlog is een reisje naar Schiphol een erg geliefd uitstapje al is het dan een hele reis vanuit de Liemers naar Schiphol.

 

 


Uitstapje naar Schiphol in 1937
Tweede van links: Christine (C.H.C.) Polman, daarnaast haar broer Gerrit (G.B.W.) Polman daarnaast twee onbekende personen en vervolgens (met hoedje en lange jas) haar zus Mies (M.J.C.) Polman (overgrootmoeder van Sam, Simon en Sjef van Keulen) 

1937    Op vrijdag 10 december 1937 vindt de aanbesteding plaats voor de bouw van de brug ter lengte van 185 meter en ter breedte van 10,5 meter over de Oude Rijn tussen Aerdt en Babberich. De nieuw te bouwen brug moet er voor zorgen dat de gemeente Herwen & Aerdt uit haar isolement wordt verlost. De brug wordt aanbesteed voor rekening van de gemeente Herwen & Aerdt, de toegangsweg voor rekening van de gemeente Zevenaar.

1937    In Zevenaar viert de in 1887 opgerichte kegelclub "de Lijmers" haar vijftigjarig jubileum.

 

 


Kegelclub "De Lijmers" 
in 1937 in de tuin van cafe Heijting aan de Zevenaarse Markt
V.l.n.r. staand: E. Heijting, R. Janssen, W. Gerritsen, H. van Uum, L. Gerritsen, Booms, Uiterwijk en veearts Bary; zittend: Van Ditshuizen, H. Gerritsen, W. Joling, H. Bouwman en A. de Groen  
 

 

1937   Koningin Wilhelmina en haar schoonzoon Prins Bernhard bezoeken een militaire oefening in de Liemers. Op de weg van Wehl naar Zeddam worden de oefeningen gadegeslagen. Wilhelmina der Nederlanden
           (1880-1962)

1938    Een voor de inwoners van Zevenaar vreemd Duits vliegtuig, een autogiro genaamd,  landt niet ver van de Babberichseweg. Veel mensen zien dit als een voorbode van naderend onheil.   

 

Vele inwoners van Zevenaar e.o. kijken hun ogen uit. Een merkwaardig Duits vliegtuig, een "autogiro", is geland. Men is er niet gerust op.  

1938    Op 3 maart wordt in Wehl een nieuw gemeentehuis geopend. De bouwkosten bedragen f 22.000,=

Het op donderdag 3 maart 1938 door de commissaris van de koningin geopende gemeentehuis in Wehl
Dit gemeentehuis doet ongeveer 55 jaar als zodanig dienst en wordt in 1992 verkocht. Het is nu in gebruik als kantoor van een verzekeraar.

 

1938    Op de Philips-stand in de Utrechtse Jaarbeurs kunnen gewone Nederlanders voor het eerst een functionerend televisietoestel aanschouwen.

1938    Bij graafwerkzaamheden bij de aanleg van recreatieplas "De Bijland" nabij Herwen wordt een grafsteen gevonden, die dateert uit het begin van de eerste eeuw na Christus, nog in het begin van de Romeinse heerschappij in onze streken.
De grafsteen betreft een uiterst bijzondere vondst ter nagedachtenis van de Romeinse soldaat Marcus Mallius, die 35 jaar is geworden en 16 jaren in dienst was. Uit de grafsteen, een van de bekendste Romeinse vondsten in Nederland, kan worden afgeleid dat in de nabijheid zowel het Romeinse fort Carvium als de Dam van Drusus hebben gelegen
.


 


1938    In Herwen gaat H. Hetterscheidt (1904-1952) van start met zijn wekelijks op zaterdag verschijnende krant met de naam Wahalto (Wekelijks Advertentieblad voor Herwen, Aerdt, Lobith, Tolkamer en Omstreken). Aanvankelijk wordt de krant gratis verspreid en bevat hoofdzakelijk advertenties met een enkel kerkbericht. Wanneer enige tijd later ook plaatselijk en regionaal nieuws in het blad wordt opgenomen, wordt de gratis verspreiding gestopt en moet men voor de Wahalto betalen. Vanaf 1 oktober 1942 verschijnt het weekblad op last van de Duitse bezetter niet meer. Na de bevrijding verschijnt het blad voor het eerst weer op 9 juni 1945 en wordt de nieuwe naam: Liemers Lantaern. In de zomer van 1948 wordt het weekblad door de Zevenaarse uitgever A.J.M. Akkermans (1915-2005) overgenomen.

1938    Met de huisvesting is het in de eerste helft van de 20e eeuw ook in de Liemerse gemeenten soms nog erg slecht gesteld, zoals blijkt uit de Graafschapbode van 1938.

Uit de Graafschapbode (1938): "In de gemeente Wehl aan een smal wegje naar Nieuw-Wehl staat een steenen schuurtje: vier muren en een dak. Een vloer bezit het kot niet, evenmin behoorlijke vensters, of men zou de met planken dichtgespijkerde gaten voor zoodanig moeten houden. Van de dakpannen zijn er velen door de lieve jeugd stuk gegooid en de deuren kan men kwalijk nog zoo noemen ( ). Reeds ongeveer 10 jaar leeft Dien Damen hier (  )."

Vergelijkbare toestanden kan men in de eerste helft van de 20e eeuw nog overal aantreffen.

 

 

1938    De legendarische priester-redenaar Henri de Greeve SJ richt de "Bond zonder Naam" op om de naastenliefde te bevorderen. Voor zijn wekelijkse radio-uitzending, het lichtbaken genoemd, op zaterdagavond blijven veel katholieken ook in de Liemers graag thuis. De radio-uitzendingen van Henri de Greeve, een fel tegenstander van de N.S.B., worden tijdens de bezetting verboden en ook "zijn" blad "Lichtflitsen" mag niet verschijnen. In januari 1942 wordt Henri de Greeve gearresteerd en de rest van de oorlog brengt hij in gevangenschap door.
 


Henri de Greeve (1892-1974)
zijn levensmotto: verbeter de wereld begin bij jezelf

1938    Theet Kaal wordt eigenaar van 't Peeske in Beek en ontwikkelt het tot een regionaal uitgaanscentrum. Er komt een speeltuin en op het meertje komen waterfietsen en roeiboten. Kaal blijft eigenaar tot hij in 1958 restaurant 't Hazepad (in onze tijd "De Bourgondier") aan de Arnhemseweg in Beek bouwt.


bergmeertje 't Peeske met de kinderen Kaal (1948)


    speeltuin 't Peeske met spelende kinderen (1 september 2012) 

 

1938    Tijdens de Kristalnacht van woensdag 9 op donderdag 10 november keert de door de nazi's opgehitste bevolking zich tegen de Joden. Ook in de directe nabijheid van de Liemers, juist over de grens, worden op grote schaal joodse eigendommen vernield. In Emmerich gaat in de beruchte nacht de synagoge in de Hottomannstrasse in vlammen op en worden alle joodse winkels geplunderd. Ook de manufacturenzaak van Leffmann moet het ontgelden. Goedwillende inwoners van Emmerich kunnen vrijwel niets ondernemen tegen deze georganiseerde terreur.
  
 


                              Fa. Moritz.Leffman in betere tijden  

1939    Dat de crisis van de jaren dertig ook de Turmac in Zevenaar treft, blijkt onder meer uit het aantal personeelsleden dat in 1939 nog maar 328 bedraagt (vijf jaar eerder nog meer dan 900).


Luchtfoto Zevenaar (eind jaren dertig) met onder meer de sigarettenfabriek Turmac (1) 
Voorts: R.K. Kerk aan de Markt (2), Kasteel Enghuizen (3), Station (4), Arnhemseweg (5), Huize Hoek (6), Huize Mathena (7),  R.K. Kerkhof aan de Arnhemseweg (8), Hervormde Kerk aan de Markt (9), Molenstraat (10), Stationsstraat (11), R.K. Muloschool aan de Nieuwe Doelenstraat (12)

1939    De Angerlose burgemeester Jhr. Rudolf van Grotenhuis neemt als eerste het initiatief om te komen tot een schoolartsendienst voor de Liemers. Alle daarvoor in aanmerking komende gemeenten ondersteunen zijn initiatief maar de landelijke overheid staat niet toe dat "noodlijdende gemeenten" uitgaven hiervoor doen. De oorlog brengt echter een mentaliteitsverandering te weeg bij het Rijk, waardoor op 1 juli  1942 de Kring Didam (Didam, Zevenaar, Wehl, Westervoort, Duiven en Angerlo) van start kan gaan. Pannerden en Aerdt zullen zich aansluiten bij de in 1943 gestichte kring Bemmel.      

1939    De R.K. parochiekerk van Lobith, gebouwd in 1887 ter vervanging van de waterstaatskerk uit 1842, wordt in 1939 door architect Koldewey geheel vernieuwd en vergroot.
R.K. kerk in Lobith voor de verbouwing van 1939

R.K. kerk in Lobith na de verbouwing van 1939

1939    In verband met het dreigend oorlogsgevaar kondigt de Nederlandse regering op 28 augustus de algemene mobilisatie af. Honderden extra treinen worden ingezet. Binnen enkele dagen zitten 280.000 soldaten op post.  De bevolking krijgt een verbod om te hamsteren. 


Op 29 augustus 1939 vertrekt de stoomboot "Koningin Wilhelmina" van Tolkamer naar Arnhem met aan boord gemobiliseerde soldaten uit de gemeente Herwen en Aerdt waaronder Lobith. Velen van hen zullen ruim 9 maanden later op de Grebbeberg een ongelijke strijd voeren. "Den Haag" heeft de bewapening en uitrusting van soldaten hopeloos laten verouderen; veel Nederlandse soldaten zijn slechts uitgerust met een geweer uit 1890 met vijf patronen en drie handgranaten. De 300 veldkanonnen stammen uit 1904. Op bovenstaande afbeelding v.l.n.r.: B. Roos, J. Roos, W. Derksen, Th. Pastoor en H. Hesseling. 

 

1939    De vaste brug over de Oude Rijn bij Aerdt / Herwen komt gereed.

De brug over de Oude Rijn (1939)  
Een jaar later tijdens de eerste oorlogsdag zal deze brug door Nederlandse soldaten worden opgeblazen.